Entydighed – kendskabet til sig selv

Definition:

Den grad, hvormed en person kender sig selv, og ser sig selv klart og tydeligt på de personlighedstræk, der måles i IPA Analysen.

IPA Analysens 12 personlighedstræk er suppleret med en 13. faktor kaldet ENTYDIGHED. Denne faktor beregnes på grundlag af summen af antal modsigelser på hvert enkelt personlighedstræk. En modsigelse defineres som det mindste af de to bruttotal, der står for enden af hver af stolperne i det grafiske resultatbillede.  En modsigelse udtrykker altså, at kandidaten i forhold til den dominerende retning i besvarelsen på det givne træk, har svaret modsætningsfyldt på nogle af de udsagn, der definerer trækket.

Når man tager denne sum af modsigelser for alle de mennesker, der har udfyldt en IPA Analyse og normerer dem, får man en ny og 13. skala, der ligesom de andre skalaer (Træk) har en bagvedliggende normalfordeling. Skalaen på faktoren Entydighed indeholder som alle andre skalaer en medianscore samt øvre og nedre kvartilscorer.

Uddybende beskrivelse af entydighed

Sammenhængen imellem antallet af modsigelser og faktoren Entydighed er således, at Jo FÆRRE modsigelser en kandidat har i sin besvarelse af IPA Analysen, jo STØRRE/HØJERE er vedkommendes Entydighed. Det udtrykkes grafisk således, at jo færre modsigelser, jo længere ude til højre for medianen bliver scoren markeret.

Tilsvarende er det således, at jo FLERE modsigelser en kandidat har i sin besvarelse af IPA Analysen, jo MINDRE/LAVERE er Entydigheden. Det udtrykkes grafisk således, at jo flere modsigelser, jo længere ude til venstre for medianen bliver scoren markeret.

Husk altså, at skalaen for Entydighed er vendt om, således at en numerisk lav score udtrykker en høj Entydighed, og en numerisk høj score udtrykker en lav Entydighed.

Kendetegn ved høj entydighed

En person med en HØJ Entydighed, ser sig selv og kender sig selv klart og tydeligt på de faktorer, vi måler med IPA Analysen.

Det er samtidig en person, der forbliver den samme på trods af omgivelsernes omskiftelighed, som holder fast i sig selv og som generelt har en stabil adfærd på trækkene i IPA Analysen.

I en lidt bredere fortolkning kan vi her tale om en sammenhæng imellem en persons position på faktoren Entydighed og personens grad af Selvindsigt. Jo større/højere en persons Entydighed er, jo højere Selvindsigt er personen i besiddelse af.

Vi vil ofte opleve en person med en høj Entydighed som meget tydelig, stabil og læsbar i sin adfærd. Dvs. at det er en person, som man ved hvor man har, og som ofte af andre opleves som en person, med en vis grad af indre harmoni og balance.

Kendetegn ved lav entydighed

En person med en LAV Entydighed har, set med IPA Analysen øjne, et mere uklart og utydeligt billede af sig selv på de faktorer, vi måler på i IPA Analysen.

Det kan være en person, der i forhold til nogle af trækkene i IPA Analysen er inde i et forløb, hvor indre og ydre omstændigheder er i forandring og i bevægelse.

Det er samtidig en person, der på nogle af trækkene i IPA Analysen kan være svær at læse for omgivelserne, som opfattes som utydelig og i nogle situationer uforudsigelig.

Afslutning om entydighed

Er de mange modsigelser jævnt fordelt over alle 12 træk i IPA Analysen, kan det være sådan, at vedkommende opfatter sig selv på flere forskellige måder afhængig af situationen. F.eks. som én person derhjemme og en anden person på jobbet.

Under alle omstændigheder bør man som konsulent og bruger af IPA Analysen rette sin opmærksomhed mod de træk, hvor kandidatens besvarelse er modsætningsfyldt.

En person med en MIDDEL Entydighed, dvs. en score der ligger mellem kvartilerne, skal fortolkes i forhold til den konkrete fordeling af modsigelser. Ofte vil det være således, at vedkommende har mange modsigelser på to eller tre træk, og få modsigelser på de resterende træk. Vedkommendes besvarelse af en IPA Analyse skal derfor i forhold til Entydighed – og som nævnt ovenfor – fortolkes i forhold til de træk, hvor der er flest modsigelser.