Virksomhedskultur

Virksomhedskultur inkluderer organisationers vision, værdier, normer, systemer, symboler, sprog, antagelser, overbevisninger/anskuelser og vaner. En måde at opfatte og endda tænke og føle på, som nye medlemmer af virksomheden ret hurtigt lærer.

Specialistkulturen

Operationel Resultatkultur

Dialogkultur

Forandringskulturen

SPECIALISTKULTUREN

Specialistkulturen er karakteriseret af et univers præget af høj forudsigelighed, en rolig og stabil daglig rytme og stræben efter at minimere risiko. Opgaverne er præget af målbarhed, og der er som regel kun én korrekt løsning.

Der er en klar og velstruktureret styring af indsatserne, og den enkelte må tilpasse sig til de systemer og de fælles regler og rutiner, der ligger indbygget i den måde man håndterer opgaverne på. Kulturen og den måde man kommunikerer på er sagsorienteret, og tilgangen til opgaverne er nøgtern og præget af et fokus på det faglige indhold.

Organisationen er karakteriseret ved en klar opgavefordeling og tydelige kompetencer, og man belønner faglig dygtighed, grundighed og præcision i udførelsen af opgaverne.

I Specialistkulturen er det vigtigt, at man opfører sig korrekt, følger reglerne og holder orden i sine ting. Man gør sig umage og er dygtig til sit arbejde.

Man lægger bånd på sine følelser og beklager sig ikke, og man accepterer den plads man har, passer sine ting og undgår så vidt muligt at skabe problemer for andre.

OPERATIONEL RESULTATKULTUR

Den operationelle Resultatkultur er en målorienteret kultur, hvor fokus ligger på den individuelle præstation og individuelle succes. Man er orienteret mod outputtet og man bliver belønnet for at levere og præstere. Af samme grund er organisationen præget af en stor grad af frihed og ansvar for den enkelte, klare mål og et konkurrence-orienteret miljø. Man udfordrer det enkelte individ igennem dette at stille høje krav til resultaterne, og man belønner beslutsomhed og modet til at løbe en kalkuleret risiko. Det er en kultur orienteret imod det praktiske og det realistiske, og man baserer sin problemløsning på erfaring, på fakta og på kendsgerninger. Der er en tydelig og principstyret kultur, domineret af en klar og utvetydig måde at kommunikere på.

I den operationelle Resultatkultur stræber den enkelte efter personlig fremgang og succes, og man kæmper for at opnå alt det man kan. Derfor skal man skal være hurtig på aftrækkeren, og udnytte de muligheder der viser sig. En stor del af selvopfattelsen ligger i det man kan præstere, og man vil gerne synliggøre sig selv på sine resultater og gøre en forskel. I den Operationelle Resultatkultur stiller man høje krav til sig selv og hinanden og stræber efter at være den, der altid fuldfører det man har sat sig for.

DIALOGKULTUR

Dialogkulturen er en tillidsbåret og procesorienteret kultur, der kan håndtere mere komplekse opgaver præget af mangel på faktuel målbarhed og nominelle fakta. Miljøet er præget af en høj grad af åbenhed og tolerance, der er en af flere forudsætninger for et effektivt målrettet samarbejde. Man har stor respekt for hinandens færdigheder, og der er en social rummelighed der er nødvendig for at kunne favne hinandens forskelligheder. Det er et arbejdsmiljø, hvor man lægger vægt på sociale kompetencer, hvor man støtter hinanden, og hvor det relationelle opfattes som en afgørende livskvalitet og motivation for den enkeltes indsats. Man arbejder i grupper og teams, hvor man både kompletterer hinandens færdigheder, men også hjælper hinanden i kritiske situationer.

I dialogkulturen er man overbevist om, at dette at bestyrke hinanden og komplettere hinandens færdigheder giver et resultat, der er større end summen af enkeltindividerne. Hvert eneste individ ser sig selv som en del af en større helhed gennem involvering, vidensdeling og løbende kommunikation.

Man investerer i mennesker og deres kompetencer og udvikler dem både personligt og fagligt.

FORANDRINGSKULTUREN

Forandringskulturen er præget af en bevægelig og usikker kontekst for opgavernes udførelse, og organisationen og den enkelte skal orientere sig i en uforudsigelig verden uden rammer og uden faste og målbare holdepunkter. Organisationen er præget af en metode- og tankemæssig frihed, få regler og begrænsninger, og den enkelte belønnes for iderigdom, kreativitet og evnen til at håndtere komplekse opgaver. Man skal selv kunne orientere sig og finde vejen, og man er særdeles udviklingsorienteret og hele tiden på vej mod et nyt ståsted, nye teknologier og nye måder at opfatte verden på. Man arbejder henimod opnåelsen af langsigtede mål og resultater, ofte på et strategisk niveau. Det er en kultur præget af frihed til selv at skabe rammer og indhold i opgaverne, og den enkelte skal kunne navigere og finde vejen i en omskiftelig og usikker verden.

I forandringskulturen skal den enkelte i høj grad kunne navigere på grundlag af sin egen indre forestillingsverden, og opfatte verden ud fra sit eget personlige perspektiv. Man bliver belønnet for at kunne tænke ud af boksen, for iderigdom og kreativitet. I Forandringskulturen er den enkelte orienteret imod at ville realisere hele sit potentiale og få mulighed for at udnytte hele sit talent.

Hos Strategisk HR samles virksomhedskultur i IPA HR 360° cockpit.

IPA HR Cockpit, der viser adfærd, virksomhedskultur