IPA JobMatch

– Jobbet set indefra

IPA Core Mertodefaktorer

Regelstyring

IPA Core Resultatfaktorerne

Individuel Målorientering

IPA Core Relationsfaktorer

Samarbejdsorientering

IPA Core Personlige vækstfaktorer

Forandringsorientering

Introduktion til IPA JobMatch

IPA JobMatch er en job analyse, der ser jobbet indefra.

JobMatch er bygge så intelligent, at det matcher IPA core og de kan spejles i hinanden. IPA JobMatch sikrer en klar intern forventningsafstemning af jobbet inden det annonceres.

Hvorfor vælge IPA JobMatch?

Højeste ratede personlighedsanalyse

Grundlægger af IPA Nordic, Flemming Olsen har af Den Svenske Psykolog Forening fået den højeste rating blandt Nordiske udbydere af personlighedsanalyser.

Multi sprog

IPA Core er tilgængelig på følgende sprog:  Dansk, Svensk, Norsk, Finsk, Tysk, Engelsk, Hollandsk med flere sprog på vej.

State of the art teknologi

Sammen med IPA Core kommer IPA  360° Cockpit, hvor analyserne kan behandles og analyseres. Se IPA 360° Cockpit

IPA JobMatch- Hovedfaktor # 1

Regelstyring

I hvilken grad er opgaveløsningen præget af en klar og velstruktureret styring af indsatserne, en regel- og rutinepræget dagligdag og en sagsorienteret og faglig tilgang til opgaverne. Man belønnes for grundighed, faglig dygtighed og præcision i udførelsen af opgaverne.

Farve: Blå

IPA Core Blå metodefaktorer

JobMatch træk # 1

Systemindhold

I hvilken grad jobbet er præget af tydelige retningslinjer, orden og stabilitet. Graden af muligheder og behov for en detaljeret planlægning på grundlag af et strukturelt overblik. Graden af behov for at systematisere, skabe rutiner og synlige og mærkbare regelsæt.

blå pil

LAVT SYSTEMINDHOLD

Opgaverne løses i et foranderligt og omskifteligt univers præget af store frihedsgrader i forhold til både indhold og metode. Her kan der improviseres, afprøves flere muligheder og laves fejl undervejs. Det lærer man af. Man skal hurtigt kunne omstille sig til nye vilkår, nye indfald og nye ideer, og dermed være både fleksibel og rummelig i forhold til hvad der måtte dukke op af skiftende opgaver, betingelser og udfordringer. Man skal kort sagt kunne navigere i et univers, hvor næsten intet er givet på forhånd.

HØJT SYSTEMINDHOLD

Jobbet er præget af orden, regelmæssighed og stabilitet, og der er gode muligheder for at skabe sig et overblik i forhold til hvor man er i opgaverne og hvad man mangler. Evnen til at planlægge og organisere sin indsats er vigtig for succes, og man når bedst sine mål ved at gå systematisk til værks og samtidig være både grundig og omhyggelig i sin tilgang. En hvis forsigtighed er påkrævet, da løsningerne gerne skal fungere første gang de sættes i værk. Det er et job præget af
klare retningslinjer og temmelig entydige regler for den måde, hvorpå man løser sine opgaver.

JobMatch træk # 2

Rutineindhold

I hvilken grad opgaverne skal løses hen imod et præcist og korrekt resultat. At følge nogle bestemte rutiner for at mindske risikoen for at begå fejl. At kunne styre og kontrollere at man er på rette spor og sikre sig, at det man laver er 100 % i orden. I hvilken grad succeskriterierne bygger på en dyb faglighed og specialistviden indenfor et veldefineret område.

blå pil

LAVT RUTINEINDHOLD

Opgaverne er præget af, at man ikke på forhånd kender det præcise resultat. Der er ikke noget eksakt facit. Af samme grund skal man i jobbet have sans for at arbejde med de store linjer, og en evne til at vurdere helheder og finde mønstret i temmelig komplekse sammenhænge. Succeskriterierne er i udgangssituationen er temmelig uklare, målbarheden er lav, og man må ofte selv løbe opgaverne i gang på et usikkert grundlag. Generelt for opgaverne gælder det, at  resultatopnåelsen ligger et stykke ude i fremtiden.

HØJT RUTINEINDHOLD

Jobbet kræver, at man har både tålmodigheden og interessen for at grave sig dybt ned i den enkelte opgave. Det er helt afgørende, at opgaven løses på den rigtige måde, idet fejl kan få store konsekvenser. Det er muligt at kontrollere, om man er på rette vej, og man slipper ikke opgaven før man er sikker på, at den er løst
korrekt. Jobbet kræver både faglig dygtighed indenfor området, ihærdighed og lysten til at fordybe sig i detaljer. Det ligger i jobbets karakter, at det er præget af
gentagne rutiner, for det skaber en sikkerhed for, at man undgår fejl.

Job Match# 3

Forudsigelighed

I hvilken grad man løser sine opgaver i en forudsigelig verden, hvor man kender konsekvenserne af sine valg og sine handlinger. Tålmodighed og omtænksomhed belønnes, og der er god tid til at undersøge og afprøve tingene før man træffer sin endelige beslutning. Risikoindholdet er lavt, og det er sjældent, at man står i situationer præget af overraskende og usikre omstændigheder.

blå pil

LAV FORUDSIGELIHTED

Jobbet er præget af, at der ofte skal handles hurtigt og på et usikkert grundlag. Man kender ikke på forhånd de fulde konsekvenser af sine beslutninger, og man
skal være klar til at sætte tingene i gang uden at være sikker på hvor man havner. Jobbet er altså præget af en ret stor usikkerhed når man træffer en beslutning,
og der er som regel også flere valgmuligheder og veje man kan gå. Jobbet kræver, at man skal være i stand til at navigere i et univers, der til tider er præget af usikkerhed og uforudsigelighed.

HØJ FORUDSIGELIHTED

Jobbet er præget af en høj grad af forudsigelighed, og det er muligt at vurdere og kalkulere udfaldet af sin opgaveløsning før man sætter tingene i værk. Risikoindholdet er altså lavet og det univers man arbejde i er kendt og veldefineret. Det er et job og et miljø, hvor man sætter pris på omtænksomhed og en hvis forsigtighed, og hvor det ikke gør så meget, at man er en langsom beslutningstager. Man kender de fleste udfald og konsekvenser allerede før man sætter tingene i værk.

IPA JobMatch – Hovedfaktor # 2

INDIVIDUEL MÅLORIENTERING

 I hvilken grad ligger fokus på den individuelle præstation og individuelle succes, høje forventninger og et konkurrenceorienteret miljø med klare mål for den enkelte. Man belønnes for beslutsomhed, hurtighed og individuel målopfyldelse.

IPA Core Rød Resultatfaktorer

JobMatch træk # 4

Individuelle Resultatkrav

I hvilken grad den individuelle præstation tæller mest i et arbejdsmiljø præget af intern konkurrence og stor målbarhed i resultatopnåelsen. Et miljø, hvor man presser og udfordrer den enkelte og hinanden til at præstere det optimale. Man sammenligner gerne hinandens præstationer, og belønner dem, der når længst, og man forfølger ofte sine egne mål mere end de fælles mål.

rød pil

LAV INDIVIDUELORIENTERING

Her er man mere orienteret imod fællesskabet og gruppens resultater, end imod det den enkelte kan præstere. Man bliver ikke eksponeret og fremhævet i forhold til de andre, men er mere opmærksom på de resultater man skaber sammen. Man accepterer, at alle ikke kan løbe lige stærkt, men måske kan de bidrage på anden vis. Og tempoet er tilpasset denne indstilling således at man ikke hele tiden behøver at jage efter bestemte mål. Der er grænser for hvad man vil forlange af den enkelte, og man bryder sig ikke om hele tiden at måle folks indsatser op imod hinanden.

HØJ INDIVIDUELORIENTERING

Her tæller den individuelle præstation meget i regnskabet, og af samme grund er jobbet præget af tydelige og målbare mål, således at man altid kan se, hvad den
enkelte medarbejder har præsteret. Miljøet er konkurrenceorienteret og man kæmper for at nå længst og mest. Det er også det man bliver belønnet for, både rent
kvantitativt, men også i form af opmærksomhed og eksponering. Her gælder det om at blive dygtigere, hurtigere og mere effektiv i udførelsen af sine opgaver. Man udfordrer hinanden og giver alt, hvad man har i sig.

JobMatch træk # 5

Stressniveau

I hvilken grad jobbet byder på situationer, hvor man møder stressende modstand og modgang der skal håndteres og overvindes. Den grad hvormed man udfordres og kastes ud i ukendt farvand, hvor man i bund og grund må klare sig selv. Nye opgaver, uvante situationer og kritisk grænseafprøvning.

rød pil

LAVT STRESSNIVEAU

Her færdes man mest på kendt terræn med opgaver, de fleste har prøver før. Det er legitimt at sige fra overfor opgaver man ikke føler sig tryg ved at skulle løse, og
man arbejder med kendt stof og velafprøvede metoder. Miljøet er sådan skruet sammen, at der er rig mulighed for at få hjælp og støtte i kritiske situationer, og der er også plads til usikkerhed og tvivl om nu også evnerne slår til. Man beskytter og støtter op om hinanden for at sikre et trygt miljø for alle i virksomheden, og det
er sjældent, at man kommer under pres og bringes ud i uvante situationer.

HØJT STRESSNIVEAU

Jobbet fordrer ganske enkelt, at man har en høj og solid selvtillid. Man er i nogle situationer ude på dybt vand og i ukendt farvand, hvor man kun har sig selv at
stole på. Man skal ofte selv løbe helt nye opgaver i gang, uden at der er erfaringer at trække på. Tværtimod. Her skal man føle sig udfordret af nye opgaver. Måske
fordi man synes de er spændende, eller måske fordi man synes, at man kan lære noget nyt og afprøve nye grænser. Man skal i allerhøjeste grad have modet og
energien til at overvinde modgang og modstand.

JobMatch træk # 6

Frihedsgrader

I hvilken grad man har mulighed for selv at sætte dagsordenen og bestemme, hvordan man vil løse sine opgaver. Den vægt hvormed man tror på det personlige ansvar og den måde, hvorpå arbejdsmiljøet understøtter den enkeltes ønske om frihed og plads til at klare tingene selv. Det er et arbejdsmiljø præget af få begrænsninger, restriktioner og styring udefra.

rød pil

LAV FRIHED

Jobbet er præget af, at man generelt må tilpasse sig de fælles spilleregler, der nu engang findes. Man støtter sig i høj grad til hinanden i opgaveløsningen, og
arbejdsmiljøet er karakteriseret ved, at man bruger hinanden, spørger hinanden til råds og blander sig i hinandens måde at løse opgaverne på. Her deler man gerne ansvaret med hinanden, og har ikke behov for at sætte sit personlige præg på alt hvad man laver. Langt de fleste opgaver løses altså i fællesskab på kryds og tværs i virksomheden, og derfor er evnen til at bøje af og tilpasse sig de andre også vigtig for at tingene fungerer.

HØJ FRIHED

Jobbet er præget af stor frihed til selv at løse sine opgaver uden at nogen blander sig med mindre man selv beder om det. Det er et job hvor man selv sætter dagsordenen og selv bestemmer hvordan opgaverne skal løses. Man er selvgående og frie individer, der først og fremmest samarbejder der, hvor det øger effektiviteten og bidrager til opgaveløsningen. Der er altså god plads til den enkeltes udfoldelse, og stor frihed til at løse opgaverne selv. Og der er få regler,
begrænsninger og restriktioner samt en organisation og et arbejdsmiljø uden alt for faste kommandoveje.

IPA Core – Hovedfaktor # 3

SAMARBEJDSORIENTERING

 I hvilken grad er kulturen tillidsbåret og procesorienteret og miljøet præget af en høj grad af åbenhed, tolerance og samarbejde. Man vægter sociale kompetencer højt, og mange opgaver løses i teams, hvor man kompletterer hinandens færdigheder

Farve: Grøn

IPA Core Grøn Relationsfaktorer

JobMatch træk # 7

Relationelt Indhold

I hvilken grad arbejdsmiljøet er orienteret imod relationer og processer, hvor sociale kompetencer er er en af flere forudsætninger for succes. Kvalitet og resultater er ofte et produkt af samarbejdsprocesser præget af dialog og vidensdeling. Man hjælper hinanden med at skabe mening og sammenhæng, og miljøet er præget af rummelighed og plads til forskellighed.

grøn pil

SAGSORIENTERET

Jobbet udføres i et arbejdsmiljø, hvor man ikke lægger så stor vægt på de personlige relationer, men mere styrer sig frem efter nogle faste regler og klare  principper. Miljøet er mere sagsorienteret end personorienteret, og der er ikke den store forståelse for mennesker, der ryger af sporet eller opfører sig anderledes end normen. Man snakker mest om saglige og faglige emner, og det er sjældent, at man snakker om noget der ikke har med arbejdet at gøre. Man sætter pris på disciplin, en aftale er en aftale og forklaringer er bare en dårlig undskyldning. Her er der ikke meget plads til følelser, og man må snakke om sine problemer andre steder end på jobbet. I det hele taget er rummeligheden og tolerancen begrænset, og der stilles store krav til den enkeltes evne til at tilpasse sig de regler og
normer, der allerede er etableret.

MENNESKEORIENTERET

Jobbet udføres i et arbejdsmiljø, hvor personlige relationer og sociale kompetencer er en af nøglefaktorerne for succes. Man skal ganske enkelt have en positiv interesse for andre mennesker, som en forudsætning for at kunne deltage i sociale processer og samarbejde på et højt niveau. Flere afgørende processer og
udviklinger i virksomheden skabes i fællesskab på grundlag af en dyb evne til dialog og vidensdeling. Man skal kunne se og lytte til hinanden og ønske at give sit bidrag til helheden, uden at anskue tingene ud fra sine egne interesser. Det kræver rummelighed og plads til forskellighed i et miljø, hvor man hjælper hinanden med at skabe mening og sammenhæng.

JobMatch træk # 8

Samarbejdsorientering

I hvilken grad samarbejder man på grundlag af åbenhed og tillid til hinanden. Den varme og positive stemning der præger arbejdsmiljøet, og den grundlæggende imødekommenhed og hjælpsomhed, der er et grundvilkår i virksomheden. Den grad hvormed man generelt oplever en fælles sammenholdningskraft, der er en løftestang for den konkrete udførelse af opgaverne.

grøn pil

LAV SAMARBEJDSORIENTERING

Jobbet udføres i et arbejdsmiljø, hvor man er mere tilbageholdende i forhold til alt det personlige og følelsesmæssige. Generelt har man et nøgternt – og synes man selv – realistisk syn på andre menneskers hensigter og motiver. Man opfatter en attitude, hvor man udviser en hvis skepsis overfor især udefrakommende, som
fornuftig og relevant i forhold til den situation man befinder sig i. Af samme grund opfører man sig en smule formelt, og lukker bestem ikke op for posen overfor fremmede. Det er fuldt ud accepteret, at man i udgangssituationen har en kritisk holdning og afventer den andens udspil, og man er temmelig opmærksom på de fejl, der bliver begået fra omgivelsernes side.

HØJ SAMARBEJDSORIENTERING

Jobbet udføres i et arbejdsmiljø præget af stor åbenhed og tillid til hinanden. Man snakker spontant løs til kolleger med en forventning om, at blive mødt på en positiv måde. En del af opgaveløsningen bygger på denne umiddelbare tillid til hinanden, og der er en grundlæggende følelse af, at man arbejder sammen på at nå de fælles mål. Miljøet er imødekommende, positivt og venligt, og man byder altid ind med sig selv i forbindelse med opgaveløsning. Generelt finder der en stærk
kollektiv sammenholdningskraft, der opleves som en løftestang for den bedst mulige udførelse af opgaverne.

JobMatch træk # 9

Social Orientering

I hvilken grad arbejdsmiljøet er præget af en åben og fri udveksling af oplevelser og synspunkter, og lyst til at søge hinanden selskab. Troen på, at dette at dele opgaver med hinanden og fastholde et højt kommunikationsniveau er befordrende for effektiviteten i udførelsen af opgaverne. Man skal frit kunne snakke med alle for at opnå de bedste resultater.

grøn pil

LAV SOCIAL ORIENTERING

Det er personen, som ofte holder sine tanker og synspunkter for sig selv indtil de er bearbejdet i vedkommendes eget indre univers. Personen kan opleves som en tilbageholdende og forsigtig person, der bruger en del tid på at tænke tingene igennem før vedkommende ytrer sig.

HØJ SOCIAL ORIENTERING

Det er personen, som gerne deler sine synspunkter og oplevelser med andre, og som derfor altid er synlig og talende i sociale sammenhænge.  Vedkommende er en udfarende og kontaktsøgende person, der let falder i snak med andre. Det er også personen, der ved at dele sine tanker med andre ofte føler, at man faktisk får noget positivt ud af den sociale kontakt.

IPA JobMatch – Hovedfaktor # 4

FORANDRINGSORIENTERING

 I hvilken grad løses opgavernes i en foranderlig og uforudsigelig verden uden faste og målbare holdepunkter. Hvor der er metode og tankemæssig frihed, få regler og begrænsninger, og den enkelte belønnes for iderigdom, kreativitet og evnen til at håndtere komplekse opgaver

Farve: Gul

IPA Core Gul Personlige Vækstfaktorer

JobMatch træk # 10

Kreativitet

Arbejdsmiljøet er præget af en kreativ strøm af ideer og fokus på nytænkning og forandring af de eksisterende måder at tænke på og gøre tingene på. Man starter ofte på et usikkert grundlag, og må navigere sig frem på grundlag af sin intuition, sit mod og sin iderigdom. Man er generelt præget af en optimistisk tro på, at næsten alt er muligt.

gul pil

FAKTA ORIENTERET

Miljøet er præget af en pragmatisk og jordnær tilgang til opgaverne. Man har generelt et nøgternt, realistisk og ofte rationelt forhold til virkeligheden, og man stoler mest på det håndgribelige og det beviselige. De fleste er praktikere, der vurderer tingene ud fra hvad. der konkret kan lade sig gøre, og hvad der fungerer i
den virkelige verden. Det værdsættes, at man har styr på de eksakte fakta, og man er rigtig god til at finde den mest praktiske løsning på opgaverne. Det betyder, at
man tager mere udgangspunkt i sine erfaringer og det der er prøver før, fremfor at sætte sin lid til luftige og vilde ideer.

IDE ORIENTERET

Miljøet er præget af mennesker, der tænker nyt, kreativt og udviklingsorienteret. Opgaverne er primært orienteret imod forandring og udvikling af ideer, produkter, markeder, teknologier og metoder. Det kan spænde fra opfindelsen af et nyt produkt indenfor et snævert fagområde, til en strategisk ændring af organisationen og dens produkter i forhold til de forandringer der sker i omgivelserne. Der er mange måder hvorpå den enkelte kan udfolde sin kreativitet.
Det er typisk mennesker, der tror på at stort set alt er muligt, og man kan forme og påvirke verden omkring sig.

JobMatch træk # 10

Konfliktindhold

Arbejdsmiljøet er præget af en kontant og ligefrem facon, der kræver en vis personlig robusthed og evne til at sætte grænser. Der markeres mange standpunkter, og man er hurtig på aftrækkeren uden at der nødvendigvis ligger den store omtanke bag. Uenigheder og konflikter er ikke noget man hænger sig i, men snarere opfatter som befordrende for udvikling af ideer, for samarbejdet og for resultatskabelsen.

gul pil

LAVT KONFLIKTINDHOLD

Miljøet er præget af, at man helst undgår konflikter, og man er derfor forsigtige med at fremkomme med personlige bemærkninger om hinanden. Det kan jo misforstås. Den generelle holdning er, at der sjældent kommer noget godt ud af konflikter, og den enkelte skal betale en alt for høj pris i forhold til hvad der kan opnås. Man holder sig derfor helst til saglige diskussioner og undgår de store uenigheder, og man bøjer hellere af end roder sig ud i noget man ikke kan kontrollere. Arbejdsmiljøet er derfor præget af en rolig og stabil daglig rytme uden den store bølgegang, og hvor man for enhver pris undgår at gå hårdt til hinanden.

HØJT KONFLIKTINDHOLD

Miljøet og opgaverne kræver, at man er en robust person, der kan klare modstand og modgang på det personlige plan. Man bliver stående når vinden blæser imod, man kan håndtere og imødegå kritik, og man kan trække en grænse og markere sit ståsted. Man skal have en høj stresstærskel i forhold til udefrakommende pres, og man skal kunne bære det ubehag, som konflikter kan skabe for både sig selv og andre. Kritik er ikke noget man tager med hjem, men ryster af sig på stedet. Miljøet er ikke nødvendigvis hårdt og brutalt, men bygger mere  på gensidig respekt for hinanden personlige integritet.

JobMatch træk # 12

Ledelse

Jobbet indeholder lederansvar, og dermed ansvaret for den fælles resultatopnåelse. Det kan være et faglig baseret lederskab, det kan være et konkret organiserende og målorienteret lederskab, det kan være et motiverende lederskab med fokus på personaleledelse, og det kan være et mere strategisk
forandringslederskab. Fælles for dem alle er et personligt ønske om og en trang til at bestemme over andre og tage ansvaret for andres indsatser.

gul pil

INTET LEDERANSVAR

Jobbet indeholder ikke lederansvar, og dermed skal personen grundlæggende acceptere, at andre sætter rammerne og målene op og tager beslutninger, der har konsekvenser for vedkommende. Mange der fravælger et lederansvar har ikke motivet, eller de ønsker bevidst at bruge deres arbejdsliv til noget andet end at bære ansvaret for andres indsatser. Måske fordi vedkommende hellere vil fordybe sig i den enkelte opgave på grundlag af en faglig interesse. Eller måske fordi vedkommende har den opfattelse, at prisen for lederansvar er for højt i form af pres, utilfredshed og konflikter.

LEDERANSVAR

Jobbet indeholder lederansvar og det betyder grundlæggende, at personen skal have både lysten og viljen til at tage ansvaret for andres indsatser. Og dermed også være parat til at betale den pris, der ofte følger med et lederskab, nemlig det pres der opstår, når der skal træffes upopulære beslutninger. Personen skal altså
kunne vælge vejen for andre og styre og dirigere mennesker frem mod bestemte mål. Det er et job, hvor man i nogle situationer står helt alene med ansvaret. Lederansvaret bæres af, at man både har det godt når man sidder for enden af bordet og bestemmer over andre, men også i høj grad af evnen til at overbevise andre og få dem med sig.

Sådan fungerer flowet:

– Fra IPA 360° Cockpit sendes et unikt link til kandidaten / medarbejderen
– Kandidaten vælger selv sprog
– Det tager ca. 25 min at udfylde
– Information om færdig besvarelse sendes automatisk
– I IPA 360 Cockpit kan svaret analyseres, og de indbyggede feedback spørgsmål , samt den logiske manual sikrer optimal feedback.
– Der er en dynamisk rapportgenerator, hvor rapporten frit kan sammensættes
– Der findes en best practice – 24 siders rapport til opdragsgiver, samt en 12 siders kandidat / medarbejder handout.

Svarene fra på IPA Core præsenteret i IPA 360° Cockpit