Hovedfaktorer

Hovedfaktorer. Med IPA Core Analysens operationalisering af fire hovedfaktorer ud fra fire forskellige mentale platforme, kan I indfange og beskrive det ikke observerbare, der fortæller noget om menneskets handlinger og adfærd.

Den integrative livsrejse

Hovedfaktorer. Nogle mennesker gennemlever denne livs- og udviklingsrejse fra det blå rum og hele vejen til det gule rum flere gange i tilværelsen. Når vi tager udviklingsspringet fra det ene rum til det andet, tager vi det bedste og mest brugbare med os. Men det der før var et mål i sig selv bliver nu et middel til at stræbe efter og nå de større personlige livsmål. På denne måde er vi en unik kombination af hver platform og vi bruger mere eller mindre dele af alle platforme i hverdagen.

Det Blå Rum

Metodefaktorer

Hovedfaktor 1.

Metodefaktorerne handler om alt det vi foretager os, når vi sidder ved skrivebordet og tankemæssigt organiserer virkeligheden omkring os for at kunne løse en bestemt opgave. Den personlige udviklingsrejse tager sit afsæt her. Det er her vi etablerer en metode, hvormed vi angriber og bearbejder de opgaver vi stilles overfor. Tanken før handlingen. Mennesker der føler sig hjemme i det blå rum foretrækker orden, regelmæssighed og stabilitet. De har det bedst med tydelige rammer, klare regler og faste strukturer. Det er mennesker, der foretrækker at løse opgaverne på grundlag af en veldefineret og præcis viden i et kendt og forudsigeligt univers. I det blå rum har man det godt i arbejdssituationer, hvor succeskriterierne er entydige, hvor man har styr på tingene og hvor faktuel og faglig viden er et vigtigt grundlag for løsningen af opgaverne.

Fokusområder for det blå rum

Systemorientering – Detailorientering – Sikkerhedsorientering

Det Røde Rum

Resultatfaktorer

Hovedfaktorer 2.

På et tidspunkt i vores liv vokser behovet for og lysten til at definere os selv som subjekt. Træde frem i vores unikhed og forskellighed fra de andre. Vi forlader vores trygheds- og sikkerhedszone i det blå rum, og bevæger os over i det røde rum. Vi må sætte os mål. Lære ved at prøve. Teste vores vilje. Præstere og udvikle os til et selvstændigt og unikt individ.

Mennesker der scorer højt på præstationsmotiv, selvtillid og selvstændighed føler sig hjemme i det røde rum. Det er mennesker, der er frihedssøgende og står på en stærk personlig og mental platform. Herfra er de godt rustede til at klare sig igennem vanskelige, kritiske og udfordrende opgaver. I det røde rum har man det godt med konstant at udføre opgaverne bedre, hurtigere og mere effektivt. Det sker på grund af det positive syn på sig selv, egne evner og muligheder.

Fokusområder for det røde rum

Præstationsmotiv – Selvtillid – Selvstændighed

Det Grønne Rum

Relationsfaktorer

Hovedfaktorer 3.

Når vi forlader det røde rum vendes blikket mod medmennesket og kompleksiteten øges. For at komme videre må vi lære at sætte os i den andens sted. Give den anden plads. Lytte til den anden og lytte til andre for at forstå de sammenhænge vi indgår i. Vi bliver nysgerrige på hvad mennesker er. Hvad de tænker og føler. Vi opdager, at alt dette hjælper os videre i tilværelsen.

Mennesker der scorer højt på social forståelse, tillid og udadvendthed føler sig hjemme i det grønne rum. De viser stor interesse for deres medmennesker og bruger meget tid på at sætte sig ind i og forstå andres tanker, følelser og handlinger. De er socialt nysgerrige, åbne og tolerante. I kraft af deres fokus på følelser og relationer har de opbygget en grundlæggende social kompetence.

Fokusområder for det grønne rum

Social Forståelse – Tillid – Udadvendthed

Det Gule Rum

Personlige Vækstfaktorer

Hovedfaktorer 4

På et tidspunkt rejser vi (måske) ind i ukendt land. Her kan vi kigge bagud og betragte hele vores livsrejse indtil nu. Vi skuer fremad mod noget, der endnu kun er anelser og fornemmelser af noget nyt. Vi gør det ud fra en fornemmelse af, at vi har potentiale til mere. Drevet af nysgerrighed, fornemmelser og ønsket om den ultimative frihed. Idet vi flytter fra det grønne til det gule rum lærer vi gennem refleksion og kritisk betragtning af os selv.

Mennesker der scorer højt på intuition, integritet, indflydelse og entydighed føler sig hjemme i det gule rum. De har på mange af livets områder den personlige og mentale frihed til at realisere deres iboende potentiale. Det kan de fordi de har en optimistisk tro på fremtiden og dens muligheder. De har stor personlig integritet. De har lysten og viljen til at søge indflydelse på både eget og andres liv.

Fokusområder for det gule rum

Intuition – Integritet –  Indflydelse – Entydighed

De 4 Mentale Platforme

IPA Analysens fire Hovedfaktorer er en operationalisering af fire forskellige mentale platforme, der fortæller noget om vores handlinger og vores adfærd. Det blå rum omfatter metodefaktorerne. Det røde rum tilhører resultatfaktorerne. Det grønne rum omfatter relationsfaktorerne, og det gule rum omfatter de personlige vækstfaktorer.

Metode Faktorer

Resultat Faktorer

Relations Faktorer

Personlige Vækstfaktorer

I godt selskab

Tilslut jer andre virksomheder, der bruger Strategisk HR’s løsning for at få det bedste ud af medarbejderne